January 5, 2008

مقالات از January 5, 2008

کنیا:بلاگی برای صلح

  January 5, 2008

  . هاری کرانجا بلاگی برای صلح در کنیا راه اندازی کرده است و بلاگر می خواهد به بر قراری صلح و هارمونی در این زمان نا آرام کمک کند