دسامبر, 2011

مقالات از دسامبر, 2011

واکنش ها به راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور

در یک گردهمایی عمومی نادر، صدها نفر به حمایت راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور در آمدند و واکنش پر جنب و جوشی را در فضای سایبر ایجاد کردند. اینترنت بازها...