· مه, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از مه, 2008

ازبکستان: دستگیری اسلام گرایان در اروپا

گرجستان: حضور نظامی در عراق

افغانستان: زنان در سی سال گذشته

ارمنستان: کاهش توریسم

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...

افغانستان: رهبر لیبیایی تبار القاعده

افغانستان: وضعیت قوه قضائیه