· دسامبر, 2007

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از دسامبر, 2007

افغانستان:بازار گرم لوازم زیبایی

ازبکستان:گرفتاری توریست ها

ارمنستان:به یادقربانیان زمین لرزه

افغانستان:کودکان کارگر

افغانستان: سرزمین خطرناک

ترکمنستان: راه آهن

قزاقستان: فقر و نفت

قزاقستان:آموزش بلاگنویسی

ترکمنستان: افتخار جدید برای دیکتاتور سابق

افغانستان : فصل تریاک