· اکتبر, 2007

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از اکتبر, 2007

ازبکستان: مرگ خبرنگار

ترکمنستان: سالگرد استقلال و دولت

قزاقستان: قزاق گیت

قزاقستان: فیلترینگ

افغانستان: رشد صادرات

افغانستان: فیلم هایی از جبهه