· فوریه, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از فوریه, 2008

تاجیکستان: آیا صبر مردم بسر رسیده

افغانستان: نامه ای به بی بی سی

افغانستان: عکس هایی با داستان

ارمنستان: استعفای دیپلمات ها

ازبکستان: تحریم

افغانستان:جریمه بخاطر فارسی

قرقیزستان: نگرانی از نژادپرستی روس ها

افغانستان: بادبادک باز ممنوع شد

افغانستان: اخراج خبرنگار

ترکیه:به یاد هراند دینک

به قلم : اونیک گرگوریان  برگردان فارسی : آرتور جواکیم  دیروز، اولین سالگرد قتل سردبیر و روزنامه نگار ارمنی تبار “هراند دینک” در استامبول ترکیه بود . دینک در بیرون...