· نوامبر, 2007

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از نوامبر, 2007

ازبکستان: خبرنگاران را به یاد بیاورید

ترکمنستان: ثروت گمشده

ارمنستان:حشیش گروه راک ارمنی

افغانستان: عکس هایی از بازار

ارمنستان: رشوه خواری در بانک جهانی

ترکمنستان: وقتی غرب حقوق بشر را فراموش می کند

افغانستان:عراقی دیگر؟

گرجستان: مقاومت

افغانستان: مرگ دهها نفر

افغانستان: خشونت بیشتر