· سپتامبر, 2007

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از سپتامبر, 2007

افغانستان:هرات دوست داشتنی

سفرنگ می نویسد (انگلیسی) چها ر چیز را در مورد شهر هرات دوست دارد: خیابان های آسفالت شده شهر قدیمی بودن هرات بادی که همیشه در این شهر می وزد و...