· آوریل, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از آوریل, 2008

Armenia

Uzbekistan

افغانستان: حمله به کرزای

افغانستان: سریال های غیر اسلامی

ارمنستان: به یاد نسل کشی ارمنی ها

افغانستان: بحران مواد غذایی

افغانستان: همکاری با هند

افغانستان: سریال ها ممنوع می شوند

ارمنستان: تظاهرات