· ژوئیه, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از ژوئیه, 2008

ترکمنستان: گاز و غربی ها

ارمنستان: دانشجویان ایرانی

تاریخ شوروی: جنگ افغانستان

تاجیکستان: بحران مواد غذایی

افغانستان:خشونت پلیس

افغانستان:اعتراض به دولت

افغانستان: زنان افغان در آمریکا