December 30, 2013

مقالات از December 30, 2013

وبسایتی که “سخنان ناشی از تنفر” را برای پیشگیری از نسل‌کشی جمع‌آوری می‌کند.

صداهای برافراشته  December 30, 2013

وبسایت Hatebase پایگاه داده‌ای مبتنی بر منابع جمعیتی از "سخنان ناشی از تنفر" است که بر اساس ایده تشخیص و پیشگیری شکل گرفته است. از طریق این پایگاه داده‌ها افراد می‌توانند گزارش‌های خود را از مشاهدات و کلمات حاکی از تنفر بر اساس مکان جغرافیایی مورد استفاده آپلود کنند.