May 22, 2008

مقالات از May 22, 2008

تبت: کتابی در مورد حقایق

  May 22, 2008

تا سه هفتۀ دیگر کتاب جدیدی در چین به چاپ خواهد رسید. این کتاب ادعا می کند که به حقایق و دروغها درباره تبت می پردازد. جوئل مرتینسان مصاحبه با ناشر کتاب(زانگ ویمین) را از وب سایت دانوی به انگلیسی ترجمه کرده است.