November 5, 2007

مقالات از November 5, 2007

هند:اجلاس جهانی توالت

November 5, 2007

ایندین دیلی می نویسد که در هفتمین اجلاس جهانی توالت که در هند برگزار شد این موضوع مطرح شده که هشتاد در صد هندی ها دسترسی به توالت ندارند

افغانستان: خشونت بیشتر

  November 5, 2007

سنجار می نویسد که طالبان یک زن و مرد را در استان غزنی در جنوب غربی کابل سر بریده اند. بلاگر می گوید اگر چه دولت می گوید این طالبان هستند که مسئول این قتلها هستند ولی طالبان می گویند در این سر بریدنها نقشی داشتند.