October 27, 2007

مقالات از October 27, 2007

زامبیا: صندوق جهانی پول و چین

  October 27, 2007

ماین واچ زامبیا می نویسد که در گزارش صندوق جهانی پول از توسعه روابط چین و زامبیا ابراز نگرانی شده است. بلاگر می نویسد بخشی از این نگرانی ناشی از سرمایه گذاری چینی ها در منطقه چامبیشی است . درحال حاضر در این منطقه تشنج شدیدی وجود دارد و سرمایه گذاران چینی...

قزاقستان: فیلترینگ

  October 27, 2007

روز هیجده اکتبر بسیاری از سایت های اپوزیسیون در کشور قزاقستان فیلتر شدند مانند: زوناکز.نت و اینکار.اینفو