September 8, 2007

مقالات از September 8, 2007

افغانستان:هرات دوست داشتنی

سفرنگ می نویسد (انگلیسی) چها ر چیز را در مورد شهر هرات دوست دارد: خیابان های آسفالت شده شهر قدیمی بودن هرات بادی که همیشه در این شهر می وزد و بالاخره مردم هرات. این بلاگر می گوید فرهنگ و آداب فارسی مردم شهر و استعداد کار آفرینی آنها ستودنی است