· اکتبر, 2013

مقالات درباره آسیای شرقی از اکتبر, 2013

برنامه کنترل آلودگی هوای چین: خیلی دور و خیلی کم!

  October 15, 2013

مه‌دود شدیدی که پکن و مناطق اطراف آن‌را در تمام مدت تعطیلی ملی اخیر فرا گرفته بود مقامات چینی را وادار کرد از پروژه "کنترل آلودگی" پرده‌برداری کنند. با این‌حال شهروندان اینترنت از این وضعیت ناراضیند.