· اوت, 2007

مقالات درباره آسیای شرقی از اوت, 2007

ژاپن: گربه های مصنوعی با احساس

کره جنوبی: ما را گروگان بگیرید

چین:افزایش بهره بانکی و قیمت گوشت خوک

آفریقا: با آغوش باز چین را بپذیریم

چین:پناهندگان را پس نفرستید

چین:تبعیض

کان چای می گوید (چینی) در چین برای انجام دادن یک کار دو دستمزد متفاوت وجود دارد. اگر کارکنان از شهر آمده باشند حقوق بیشتری از کسانی می گیرند که...

ژاپن: یوتیوب ژاپنی و دشمنانش

کره جنوبی:عکس یک سگ به جای عکس مائو