· مه, 2008

مقالات درباره مصر از مه, 2008

مصر: سومین اعتصاب عمومی

مصر: اعتصاب علیه تورم

ایدز: تابویی در جهان عرب

 ایدز، بیماری مرگباری که موجب می شود سیستم دفاعی آدم از بین برود، یک کلمه تابویی در جهان عرب است ولی این کلمه مخوف در خیلی از مقاله های و بلاگ...