· دسامبر, 2007

مقالات درباره مصر از دسامبر, 2007

مصر:حمایت از بلاگر زندانی

  December 4, 2007

کمپین حمایت از کریم ماهی صد دلار برای حمایت از بلاگر زندانی مصری کریم سلیمانی به زندان می فرستد. وی به چهار سال زندان محکوم شده است