· مه, 2012

مقالات درباره ایران از مه, 2012

خواندن مطلب

کاریکاتوریست ایرانی ازاجرای حکم 25 شلاق برای کشیدن یک سیاست مدار رهایی یافت

May 16, 2012

محمد شکرایی، کاریکاتوریست اراکی برای کشیدن کاریکاتور نماینده محافظه کار قبلی مجلس، احمد لطفی اآشتیانی به 25 ضربه شلاق محکوم شد. یک کمپیین آنلاین در حمایت از این کاریکاتوریست به راه افتاد