· اوت, 2008

مقالات درباره روسیه از اوت, 2008

روسیه: یونیوفرم جدید برای سربازان

اون از لگز لیبرتاز می نویسد که تا سال 2011 یونیفورم سربازان روسی تغییر می کند و یک طراح معروف روس مسئول طراحی آن شده است