· دسامبر, 2007

مقالات درباره روسیه از دسامبر, 2007

روسیه: شکنجه در زندان

  December 11, 2007

رابرت آمستردام فیلم ویدویی را از یکی از زندان های روسیه منتشر کرده که نشان می دهد زندانی ها شکنجه می شوند و کتک می خورند. بلاگر می گوید این ویدیو نشان می دهد که اساسی ترین حقوق انسانی زیر پا گذاشته شده است