مقالات درباره هنگ کنگ از اکتبر, 2013

رنگین‌کمان روی ساختمانی مهم در هنگ‌کنگ

در هنگ گنگ معلمی هدف یک پیگرد قانونی قرار گرفت

گروه‌های طرفدار چین و رئیس دولت هنگ‌کنگ معلم مدرسه‌ای را تحت پیگرد قرار داده‌اند که به پلیس ناسزا گفته است، به این دلیل که اجازه داده‌اند به گروه فالون گنگ...