· اکتبر, 2007

مقالات درباره عراق از اکتبر, 2007

عراق:یکپارچگی کشور

  October 26, 2007

کریستوف آلبریتون می گوید که اکثر مردم عراق می خواهند این کشور یکپارچه بماند و کشورهای منطقه هر گونه نقشه و تصمیم برای تقسیم کردن عراق را عملی از جانب صیهونیست ها می دانند