مقالات درباره مالزی از نوامبر, 2007

مالزی: تظاهرات اقلیت هندی

  November 27, 2007

سوفی گزارش می دهد که  هندی های مالزیایی تبار در کشور مالزی دست به تظاهرات و اعتراض زده و خواهان حقوق برابر با مالزیایی ها شدند