· اکتبر, 2007

مقالات درباره مراکش از اکتبر, 2007

مراکش:هفت وزیر زن

  October 21, 2007

نگاهی از فز می نویسد که پس از هفت ماه مذاکره دولت مراکش تشکیل شد. از 34 وزیر هفت نفر آن زن هستند و حزب اسلام گرا که در انتخابات در مقام دوم جای گرفت سهمی در کابینه جدید ندارد