مقالات درباره آلبانی از آوریل, 2008

َAlbania

  April 30, 2008

بلاگری به نام یک مشت یورو می نویسد که اگر چه آلبانی بزرگ بوقوع نمی پیوندد ولی بسیاری در بالکان به آلبانی ها به عنوان یک قدرت سیاسی نگاه می کنند