· دسامبر, 2007

مقالات درباره اُردن از دسامبر, 2007

اردن: ترافیک و دولت

  December 11, 2007

بلاگر اردنی به نام خلاف می نویسد که قانون جدید ترافیک دولت برای پر کردن صندوق دولت است و نه برای جلوگیری از تصادف