· فوریه, 2008

مقالات درباره بولیوی از فوریه, 2008

بولیوی: مخالف دولت کتک خورد

  February 28, 2008

ال رفجیو می نویسد که در بولیوی هواداران مولارس رئیس جمهوری چپ گرای بولیوی یکی ا زتظاهرکنندگان مخالف وی را که علیه دولت اعتراض کرده بود کتک زدند