مقالات درباره اوروگوئه

اروگوئه: سیگار کشیدن ممنوع

  February 29, 2008

فردریکو برتولینی از اروگوئه می گوید دو سال است که سیگار کشیدن در مراکر عمومی ممنوع شده است. اخیرا از حدود سه هزار ساختمان بازرسی به عمل آمد و فقط هفتاد جریمه نوشته شد