مقالات درباره اوروگوئه

اروگوئه یک قدم به قانونی کردن ماری‌جوانا نزدیک‌تر شد

.بیش از یک سال است که قانون‌گذاران و شهروندان در موردبرنامه دولت برای قانونی کردن فروش و تولید تحت کنترل ماری‌جوانا در حال بحث و تحلیل هستند

اروگوئه: عکس هایی از بزرگترین باربی کیو دنیا

اروگوئه: سیگار کشیدن ممنوع