- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

افغانستان:وضعیت دشوار هرات

دسته‌بندی‌ها: آسیای مرکزی و قفقاز, افغانستان

بارت روبین استاد دانشگاه در آمریکا می گوید [1]که یکی از شاگردان افغان وی به تازگی از مسافرت به هرات بازگشته است. این دانشجوی افغان می گوید که مواد مخدر در این شهر بیداد می کند و می افزاید که یکی از همسایگانش به دلیل اعتیاد شوهرش به هروئین دختر 13 ساله خود را برای ازدواج به یک مرد پولدار فروخته است