August 22, 2007

مقالات از August 22, 2007

افغانستان:وضعیت دشوار هرات

بارت روبین استاد دانشگاه در آمریکا می گوید که یکی از شاگردان افغان وی به تازگی از مسافرت به هرات بازگشته است. این دانشجوی افغان می گوید که مواد مخدر در این شهر بیداد می کند و می افزاید که یکی از همسایگانش به دلیل اعتیاد شوهرش به هروئین دختر 13...