مقالات درباره سنگال از اوت, 2007

آفریقا: با آغوش باز چین را بپذیریم

الوی گوچیلی (فرانسوی) می گوید که در مورد سرمایه گذاری چین در آفریقا اطلاعات خوبی در دست است ولی آفریقا باید فرهنگ چینی را نیز با آغوش باز بپذیرد و...