· نوامبر, 2007

مقالات درباره پاکستان از نوامبر, 2007

پاکستان: مدرک های بی ارزش

پاکستان: اعتراض دانشجویان

پاکستان:صفحه ویژه صداهای جهانی

صداهای جهانی به دلیل وضعیت اضطراری که در پاکستان در سوم نوامبر به وجود آمده صفحه ویژه ای راه اندازی کرده است. در این صفحه  اطلاعاتی در این مورد از بلاگهای انگلیسی...