· نوامبر, 2007

مقالات درباره آسیای جنوبی از نوامبر, 2007

هند:عکس هایی از والیبال اسلامی

پاکستان: مدرک های بی ارزش

پاکستان: اعتراض دانشجویان

پاکستان:صفحه ویژه صداهای جهانی

صداهای جهانی به دلیل وضعیت اضطراری که در پاکستان در سوم نوامبر به وجود آمده صفحه ویژه ای راه اندازی کرده است. در این صفحه  اطلاعاتی در این مورد از بلاگهای انگلیسی...