· اکتبر, 2007

مقالات درباره عربستان سعودی از اکتبر, 2007

عربستان سعودی: رانندگان مست

October 26, 2007

سعودی جینز می گوید در کشوری که مانند عربستان که الکل ممنوع است هر آخر هفته رانندگان مست سانحه می افرینند