· سپتامبر, 2007

مقالات درباره عربستان سعودی از سپتامبر, 2007

عربستان سعودی:آیا پیاده رو ها زنانه مردانه می شوند

  September 26, 2007

صبا با اشاره به مقاله ای می نویسد که این امکان دارد که بزودی پیاده روها در عربستان سعودی زنانه مردانه شود. بلاگر می گوید این واقعا عجیب است که ببینیم زنها در یک طرف پیاده رو راه بروند و مردان در طرف دیگر. بلاگر می گوید وی نمی داند...