· آوریل, 2008

مقالات درباره فلسطین از آوریل, 2008

فلسطین: اردوگاه پناهندگان

  April 13, 2008

هیثام صباح می نویسد که در نقشه زمین گوگل که اردوگاه های پناهندگان را نشان می دهد 27 اردوگاه پناهندگان فلسطینی ناپدید شدند. یک میلیون پناهنده در این اردوگاه ها زندگی می کنند