· آوریل, 2008

مقالات درباره پرو از آوریل, 2008

Peru

  April 30, 2008

سیلویو رندون می نویسد که گرو انقلابی توپاک آمارو در پرو دیگر در لیست گروههای تروریست وزارت امور خارجه آمریکا نیست