· فوریه, 2008

مقالات درباره السالوادور از فوریه, 2008

السالوادر: از تروریسم تا بر هم زدن نظم عمومی

  February 29, 2008

بلاگ الساوادری تیم می نویسد که افرادی که در تظاهرات علیه سیاست مربوط به قوانین آب رئیس جهوری السالوادر دستگیر شده بودند متهم بر برهم زدن نظم عمومی شدند. انها پیشتر متهم به عملیات تروریستی شده بودند