· ژانویه, 2008

مقالات درباره السالوادور از ژانویه, 2008

السالوادر:صلح

  January 18, 2008

هونوپاه می نویسد که شانزدهم ژانویه امسال شانزده سال است که جنگ داخلی در السالوادر با امضای قرارداد صلح بین دولت و شورشیان پایان یافته است