مقالات درباره کوبا از دسامبر, 2007

کوبا:کلیسا و حزب کمونیست

انکامون سنس می نویسد که اسقف اعظم کوبا گارسیا ایبانز می گوید که با مسئول مسایل مذهبی در دولت کمونیستی کوبا دیدار کرده و این مقام کوبایی از حملات لفظی...