· فوریه, 2008

مقالات درباره آرژانتین از فوریه, 2008

آرژانتین:کمپین در آغوش کشیدن

  February 23, 2008

لا اسپادا ونگادورا از آرژانتین می نویسد که بزودی کمپین در آغوش کشیدن و یا بغل کردن مجانی در این کشور نیز راه می افتد . امری لازم در جهانی پر از خشونت