· اوت, 2007

مقالات درباره چین از اوت, 2007

چین:افزایش بهره بانکی و قیمت گوشت خوک

آفریقا: با آغوش باز چین را بپذیریم

چین:پناهندگان را پس نفرستید

چین:تبعیض

کان چای می گوید (چینی) در چین برای انجام دادن یک کار دو دستمزد متفاوت وجود دارد. اگر کارکنان از شهر آمده باشند حقوق بیشتری از کسانی می گیرند که...

کره جنوبی:عکس یک سگ به جای عکس مائو