· ژانویه, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از ژانویه, 2008

افغانستان:ترور بی نظیر بوتو

  January 5, 2008

بی پاشا رای می گوید که ترور بی نظیر بوتو موجب نگرانی آمریکایی ها در افغانستان شده است و آنها هراس دارند که خشونت روزافزون در پاکستان ماموریت آنها را در افغانستان به خطر بیاندازد