مقالات درباره افغانستان

افغانستان: مجازات پرویز کامبخش به 20 سال زندان کاهش پیدا کرد

سرانجام اعدام نمی‌شود: در روز پنجشنبه دادگاه تجدید نظر افغانستان حکم اعدام دانشجوی روزنامه‌نگاری را که با طرح سوالی در مورد حقوق زنان در کلاس درس به کفرگویی متهم شده...

افغانستان: اولین مرکز تعلیم برای پلیس زن

تاریخ شوروی: جنگ افغانستان

افغانستان:خشونت پلیس

افغانستان:اعتراض به دولت

افغانستان: زنان افغان در آمریکا

افغانستان: زنان در سی سال گذشته

افغانستان: رهبر لیبیایی تبار القاعده

افغانستان: وضعیت قوه قضائیه

افغانستان: حمله به کرزای