· آوریل, 2008

مقالات درباره افغانستان از آوریل, 2008

افغانستان: حمله به کرزای

افغانستان: سریال های غیر اسلامی

افغانستان: بحران مواد غذایی

افغانستان: همکاری با هند

افغانستان: سریال ها ممنوع می شوند