· ژانویه, 2008

مقالات درباره افغانستان از ژانویه, 2008

افغانستان:سرمای کشنده

عراق:آموزش کشت تریاک

افغانستان: سندروم رامبو

افغانستان:آتش سوزی

افغانستان: کشتار

بی پاشا رای می گوید که یکی از تفنگداران آمریکایی در دادگاه نظامی گفته است که مارس گذشته وقتی کاروان نیروهای نظامی آمریکا مورد حمله قرار گرفت سربازان آمریکایی “بی...

افغانستان: یکی از فرماندهان طالبان فرار کرد

افغانستان:ترور بی نظیر بوتو