· دسامبر, 2007

مقالات درباره دین از دسامبر, 2007

کوبا:کلیسا و حزب کمونیست

  December 9, 2007

انکامون سنس می نویسد که اسقف اعظم کوبا گارسیا ایبانز می گوید که با مسئول مسایل مذهبی در دولت کمونیستی کوبا دیدار کرده و این مقام کوبایی از حملات لفظی که به کلیسا از سوی دولت شده عذر خواهی کرده است