مقالات درباره کار از اکتبر, 2007

ژاپن: کارگران غیر قانونی در خطر

  October 21, 2007

دبیتو می گوید که کارفرمایان ژاپنی باید نام کارکنان غیر ژاپنی خود را به دولت گزارش دهند. در واقع دولت ژاپن می خواهد با حضور کارکنان و کارگران خارجی غیر قانونب در کشور مبارزه کند